Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Privacyverklaring

Windt Le Grand Leeuwenburgh B.V. (hierna: ‘WGL’) respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 (hierna: de ‘AVG’) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de ‘UAVG’).

Met de Privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens door WGL worden verwerkt.

De Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13 september 2019. WGL behoudt zich het recht voor de Privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van de Privacyverklaring. U wordt derhalve aangeraden de Privacyverklaring zoals deze is gepubliceerd op de website www.windtlegal.com regelmatig te raadplegen.

In de Privacyverklaring wordt het volgende toegelicht:

 • Welke persoonsgegevens WGL verzamelt en op welke wijze;
 • Voor welke doeleinden en om welke redenen WGL persoonsgegevens verwerkt;
 • Hoe lang WGL persoonsgegevens bewaart;
 • Met wie WGL persoonsgegevens deelt;
 • Hoe persoonsgegevens worden beschermd;
 • De rechten waarover een betrokkene beschikt;
 • Welke cookies WGL op haar websites gebruikt;
 • Hoe u contact met WGL kunt opnemen in verband met de Privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. WGL kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel, burgerlijke staat, beroep;
 • E-mailadres, post- en/of woonadres, (mobiele) telefoon en/of faxnummer;
 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van evenementen of bijeenkomsten, zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in de sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • Alle overige persoonsgegevens die aan WGL worden verstrekt of die WGL kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld, waaronder, doch niet uitsluitend over uw werkgever(s), financiële en/economische gegevens, medische en/of gezondheidsgegevens, gegevens omtrent strafrechtelijke veroordelingen en/of strafbare feiten.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt WGL, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derden aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen, waaronder (doch niet uitsluitend) het Handelsregister, het Kadaster of (sociale) media, bekend zijn geworden.

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

WGL kan persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om optimale juridische dienstverlening te kunnen bieden;
 • Om te voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Om te informeren over relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving;
 • Voor uitnodiging voor evenementen die voor u van belang kunnen zijn;
 • Werving en selectie (sollicitaties);
 • Voor het innen van declaraties.

WGL verwerkt persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n).

Bewaartermijn

WGL bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Delen met anderen

WGL deelt persoonsgegevens van cliënten uitsluitend met toestemming met derden voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of communicatie met wederpartijen, advocaten, gerechten en/of andere overheidsinstellingen.

WGL kan persoonsgegevens verstrekken aan derden, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, indien en voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat en aan WGL geen beroep op haar geheimhoudingsplicht en/of verschoningsrecht toekomt.

WGL kan binnen het kader van haar bedrijfsvoering met externe leveranciers persoonsgegevens delen voor de in de Privacyverklaring omschreven doeleinden, zoals IT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie WGL bepaalde ondersteunende diensten uitbesteedt. Met de derde partij die namens en in opdracht van WGL persoonsgegevens verwerkt in hoedanigheid van verwerker, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waarin wordt vastgelegd hoe de verwerker met de persoonsgegevens moet omgaan.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden geschiedt alleen voor de in de Privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in Privacyverklaring vermelde grondslagen.

Derden aan wie WGL persoonsgegevens verstrekt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke privacywetgeving en treffen daartoe passende technische en organisatorische maatregelen.

Om diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat WGL uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal WGL erop toezien dat dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging

WGL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact op te nemen met WGL via info@windtlegal.com.

Rechten van betrokkene(n)

Onder de rechten van betrokkene(n) wordt het volgende begrepen:

 1. Recht op informatie: hieraan wordt voldaan door middel van de Privacyverklaring.
 2. Recht op inzage, met uitzondering van persoonlijke aantekeningen: u kunt een verzoek doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die WGL van u heeft verzameld.
 3. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming: dit heeft uitsluitend betrekking op feitelijke gegevens.
 4. Recht van verzet: dit recht omvat het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 5. Recht op dataportabiliteit: dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere derde over te dragen.
 6. Recht op vergetelheid: u heeft het recht om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te verwijderen.
 7. Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens: wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door WGL wilt beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.
 8. Recht om eerder gegeven toestemming in te trekken: u kunt een eerder gegeven toestemming om persoonsgegevens te verwerken te allen tijde intrekken.
 9. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder: wanneer u vindt dat WGL niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, of wanneer u niet tevreden bent met de reactie van WGL nadat u zich op een van hier genoemde rechten heeft beroepen, en u komt er niet met WGL zelf uit, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kunt u ervoor kiezen om naar de rechter te gaan.

Bij een beroep op één van bovengenoemde rechten dient u er telkens rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen, waarin WGL bevoegd is om niet aan uw verzoek te voldoen. Zonder volledig te zijn kan het (blijven) voldoen aan de geheimhoudingsplicht, het verschoningsrecht en het kunnen (blijven) voldoen aan (andere) wettelijke verplichtingen, zoals wettelijke bewaartermijnen of de gerechtvaardigde belangen van (de) cliënt(en) of WGL in de gegeven omstandigheden zwaarder wegen, dan de belangen van de betrokkene(n) die een beroep doet (doen) op één van bovenvermelde rechten.

Een verzoek met betrekking tot bovenvermelde rechten kunt u sturen via de contactgegevens onderaan deze pagina. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd en door uw browser op het door u gebruikte apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

Contact:

Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via:

Windt Le Grand Leeuwenburgh B.V.
Coolsingel 104
3011 AG ROTTERDAM

Contactpersoon inzake de Privacyverklaring:
Timme Geerlof
t.geerlof@windtlegal.com
010 2617 500