Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Toezicht op de curator, de rol van de rechter-commissaris en de crediteuren: hier géén crisis

De consultatie insolventierecht is afgerond en nu is het ministerie aan zet om de balans op te maken: quo vadis? Wij geven een voorzet wat betreft (i) de positie en toezichtrol van de rechter-commissaris (geen wijziging nodig), (ii) horen van belanghebbenden door de rechter-commissaris bij verzoeken van de curator (kan al en hoeft geen regel te worden; we formuleren wel gezichtspunten voor de beslissing te horen of niet), (iii) mediation (nader onderzoek nodig) en (iv) schuldeisers (crediteurencommissie moet beter en boedelschuldeisers moeten kunnen ‘klagen’). Alleen wat betreft de crediteurencommissie en boedelschuldeisers is volgens ons de wetgever aan zet. Recofa is goed geëquipeerd voor het overige.

Inleiding

De rechter-commissaris houdt toezicht op het beheer en de vereffening van de boedel door de curator.[1] Het consultatiedocument insolventierecht[2] vermeldt een aantal bevoegdheden van de rechter-commissaris en pilots die raken aan de uitoefening daarvan, zoals de pilots met betrekking tot mediation en het horen van belanghebbenden.[3] In het consultatiedocument worden in dit kader drie vragen opgeworpen waarop wij in dit artikel ingaan.
 
De eerste vraag is of er naast de bestaande bevoegdheden nog meer mogelijkheden worden gezien om de positie van de rechter-commissaris en zijn toezichtrol in het faillissement verder te versterken. De tweede vraag is of vaker mediation zou moeten worden ingezet om geschillen tussen de curator en derden in het kader van een faillissement te beslechten en, zo ja, op welke manier de inzet van mediation zou kunnen worden bevorderd. De derde vraag is of belanghebbenden moeten worden gehoord voordat de rechter-commissaris een beslissing neemt over een verzoek tot machtiging, goedkeuring of toestemming van de curator ten behoeve van bijvoorbeeld het starten van een juridische procedure en, zo ja, wie dan bij voorkeur zouden moeten worden gehoord.
 
Lees het volledige artikel hier (alleen toegankelijk met een abbonement)
 
 
  1.  Art. 64 Fw.

  2. Consultatiedocument, p. 15. Waar wij in dit artikel verwijzen naar het consultatiedocument en reacties bedoelen wij het consultatiedocument betreffende het insolventierecht en de reacties daarop, steeds zoals te downloaden via https://www.internetconsultatie.nl/consultatieinsolventie

  3. T.a.p.: ‘Bij de rechtbank Rotterdam en de rechtbank Amsterdam loopt mede daarom een pilot waarbij in geval van een verzoek om een machtiging tot het starten van een aansprakelijkheidsprocedure tegen bestuurders van de failliete vennootschap, de desbetreffende bestuurders eerst door de rechtercommissaris worden gehoord alvorens deze een beslissing neemt over het verzoek. De ervaringen met de pilot zijn positief en er gaan stemmen op om deze methode wettelijk te verankeren.(…) Bij de rechtbank Rotterdam loopt momenteel ook een pilot waarbij mediation wordt ingezet om geschillen tussen de curator en derden in het kader van een faillissement te beslechten en een juridische procedure te voorkomen. De resultaten van deze pilot zijn ook positief.

Over dit bericht

Plaatsingsdatum: 14 maart 2023
Gepubliceerd in: FIP, nr. 2, maart 2023

Ook interessant