Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Vanaf ca. 1 juli a.s. meer verplichtingen bij turboliquidatie: de turbo eraf?

Onze impactanalyse: vennootschappen die het ‘huis op orde’ hebben, zullen weinig last hebben van de nieuwe verplichtingen. Maar bij achterstand op administratief gebied, vooral bij niet-gepubliceerde jaarrekeningen, zal de voorbereiding van een turboliquidatie (ontbinding zonder vereffening) langer duren en meer kosten. Mogelijk zullen aandeelhouders daardoor eerder van ontbinding afzien en zal het aantal ontbindingen door de Kamer van Koophandel van rechtspersonen met allang gestaakte ondernemingen toenemen. Bestuurders die naar turboliquidatie toe willen werken (door vóór ontbinding al te vereffenen) moeten rekening houden met de vereiste verantwoording die zij uit zichzelf moeten afleggen. Maar ook onder de nieuwe wet blijft ontbinding zonder vereffening mogelijk. De turbo gaat er dus niet (helemaal) af.

Gisteren aangenomen Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Gisteren heeft de Eerste Kamer de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen. De wet treedt naar verwachting 1 juli a.s. in werking. De wet beoogt het vertrouwen in de turboliquidatie te verbeteren: door meer transparantie, verbeterde rechtsbescherming van schuldeisers en effectievere misbruikbestrijding. De wet is onderdeel van het beleid om bedrijfsbeëindiging te faciliteren, omdat door COVID-19 verwacht wordt dat meer ondernemers hun bedrijf zullen staken. Daarom geldt de wet in beginsel tijdelijk (twee jaar). De Kamer van Koophandel gaat uit van inwerkingtreding op 1 juli a.s. Eerdere inwerkingtreding ligt niet voor de hand.

Omdat turboliquidatie veel voorkomt (volgens onderzoek 41.039 keer in 2021) beschrijven we hierna de huidige regeling en wat erbij komt onder de nieuwe. We beperken ons tot een doorsneegeval: ontbinding van een B.V. door de algemene vergadering.

Turboliquidatie nu

Turboliquidatie is ontbinding van de B.V. zonder vereffening. Heeft de B.V. bij ontbinding geen baten (bezittingen) meer, dan houdt zij direct op te bestaan. Het bestuur moet daarvan opgaaf doen aan het handelsregister maar er volgt géén vereffening, ook niet als er schulden zijn. Omdat daarmee beperkte transparantie wordt betracht, wordt gesteld dat (veel) misbruik wordt gemaakt van turboliquidatie. De B.V. wordt dan bijvoorbeeld eerst ‘leeggehaald’ en daarna ontbonden, als er geen baten meer zijn.

Turboliquidatie straks

Het bestuur zal binnen veertien dagen na inschrijving van de ontbinding moeten deponeren:

  • een balans en winst- en verliesrekening van het lopende boekjaar en van het vorige als daarvan nog geen jaarrekening is gedeponeerd;
  • verantwoording: een beschrijving van:
    • de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van de ontbinding;
    • indien aan de orde, de wijze waarop de baten zijn vereffend (realisatie én verdeling), en
    • indien aan de orde, waarom schuld(en) geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft/blijven, en
  • de jaarrekeningen van eerdere boekjaren die gedeponeerd hadden moeten worden, in voorkomend geval inclusief verplichte accountantsverklaring.

Direct na deze deponeringen, doet het bestuur daarvan schriftelijk mededeling aan de schuldeisers. Blijft transparantie achterwege, dan kunnen schuldeisers de kantonrechter een machtiging vragen de administratie te raadplegen. Ook gelden sancties voor (feitelijk) bestuurders zoals een civielrechtelijk bestuursverbod en wordt overtreding van de deponeringsplicht gezien als een economisch delict.

Impactanalyse

Als een B.V. op ‘natuurlijke’ wijze is leeggeraakt, bijvoorbeeld door aanhoudende verliezen, en ‘bij is’ op administratief gebied, zal de impact van deze wet wel meevallen. B.V.’s die echter een achterstand hebben, zullen die eerst moeten inhalen en de jaarrekeningen die nog niet zijn gedeponeerd alsnog moeten deponeren. Voor B.V.’s die zich in deze penibele situatie bevinden, die dus geen of bijna geen baten hebben én niet in compliance zijn, én ook nog een wettelijke controle moeten laten verrichten door de externe accountant, wordt het lastig, mede gelet op de moeite die het steeds vaker lijkt te kosten voor bedrijven met financiële problemen om een controlerend account te vinden (de achtergrond van de verplichte aanwijzing van een accountant waarover een wetsvoorstel wordt verwacht).

Voor het bestuur dat de B.V. wil leegmaken en zo dus in feite vóór de ontbinding reeds wil vereffenen, zal de wet disciplinerend werken. Het zal uiteraard zaak zijn dat de te deponeren verantwoording laat zien dat daarbij (goed) verdedigbare keuzes zijn gemaakt.

Maar ook onder de nieuwe wet blijft ontbinding zonder vereffening mogelijk. De turbo gaat er dus niet (helemaal) af.

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij ons of met Mark Mouthaan.

Over dit bericht

Plaatsingsdatum: 15 maart 2023

Ook interessant