Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Een update over de componenten van de transitievergoeding

Begin 2021 verscheen in dit tijdschrift een artikel van de auteurs over het loonbegrip dat geldt voor de bepaling van de hoogte van de transitievergoeding.[1] Inmiddels is alweer meer dan drie jaar verstreken. In die tijd is nieuwe rechtspraak verschenen en zijn de auteurs tot enkele nieuwe inzichten gekomen(die ook deels zijn gebaseerd op de rechtspraak van vóór 2021). Daarnaast neemt het belang van het loonbegrip voor de transitievergoeding toe: in het nieuwe Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding wordt voor de definitie van de 50% vergoeding die is verschuldigd als een werkgever het concurrentiebeding wil handhaven, aangesloten bij dit loonbegrip.[2] Kortom, hoog tijd voor een update.[3]
 
Het juridisch kader (beknopt)
 
In ons vorige artikel over de looncomponenten van de transitievergoeding is het juridisch kader uitgebreid uiteengezet. Het juridisch kader is opgenomen in het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding[4] (hierna: het Besluit) en de Regeling looncomponenten en arbeidsduur[5] (hierna: de Regeling).
 
Kort gezegd moet rekening worden gehouden met het maandloon (inclusief 1/12e deel van het vakantiegeld en 1/12e deel van de vaste eindejaarsuitkering), vermeerderd met de overeengekomen vaste looncomponenten en de overeengekomen variabele looncomponenten. Als vaste looncomponenten zijn in de Regeling limitatief aangewezen: (i) overwerkvergoedingen; en (ii) ploegentoeslagen. Als variabele looncomponenten zijn in de Regeling aangewezen: (i) bonussen; (ii) winstuitkeringen; en (iii) eindejaarsuitkeringen. Verder bepaalt de Regeling limitatief welke looncomponenten als vast en variabel gelden. Ook is niet de benaming van de looncomponent bepalend, maar of de looncomponent zich materieel kenmerkt als een van de componenten zoals opgenomen in het Besluit of de Regeling.[6]
 
 
 
  1. N.M. Cuppen & Y.E. Bijloo, ‘De componenten van de transitievergoeding’, ArbeidsRecht 2021/14.
  2. Op p. 17 van de memorie van toelichting bij de Wet modernisering concurrentiebeding wordt aangegeven dat de systematiek wordt gehanteerd zoals die ook geldt voor de transitievergoeding, waarna vervolgens enkel wordt verwezen naar het bruto maandsalaris, vermeerderd met vaste overeengekomen looncomponenten, zoals vakantietoeslag, een vaste dertiende maand, een structurele overwerkvergoeding en een vaste ploegentoeslag. De variabele looncomponenten worden daarbij dus niet genoemd,maar dit lijkt ons een vergissing.
  3. Wij bespreken in deze update overigens niet alle nieuwe rechtspraak sinds 2021, enkel de rechtspraak die het meest in het oog springt.
  4. Stb. 2014, 538.
  5. Stcrt. 2014, 36823.
  6. Stcrt. 2014, 36823, p. 4.

Over dit bericht

Plaatsingsdatum: 21 juni 2024
Gepubliceerd in ArbeidsRecht 2024/29 Afl. 6/7

Ook interessant