Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Nederland moderniseert de afwikkeling van (grote) faillissementen

Op 1 januari 2019 treedt de Wet modernisering faillissementsprocedure in werking, met in de kern vier effecten.

Beter en gespecialiseerd toezicht

De rechtbank kan meer dan één rechter-commissaris gaan benoemen. Bovendien kan door de rechter-commissaris een deskundige worden benoemd om het toezicht op de faillissementsafwikkeling te verdiepen. Deze mogelijkheden zorgen ervoor dat met name in complexere faillissementen – waarin regelmatig ook meerdere curatoren zijn aangesteld – het toezicht kan worden verdeeld over meerdere rechters-commissarissen, met meer slagkracht tot gevolg.

Harde einddatum (‘bar date’)

Onder het geldende recht zijn aan het niet tijdig indienen van vorderingen geen onomkeerbare gevolgen verbonden. Dit verandert. Niet alleen zal de rechter-commissaris eerder kunnen overgaan tot bepaling van een dag waarop vorderingen ter verificatie moeten zijn ingediend, ook worden vorderingen die niet tijdig zijn ingediend buiten de verdere behandeling van het faillissement gehouden en dus ook niet betrokken in een eventuele uitdeling. Eindigt het faillissement door een akkoord, dan is de niet tijdig ingediende vordering bovendien niet langer afdwingbaar.

Schuldeiserscommissie

Met betrekking tot de schuldeiserscommissie maakt de wetswijziging mogelijk dat er meer dan het huidige maximum van drie leden wordt benoemd, mits het aantal oneven blijft. De rechter kan, wat in de praktijk al wel gebeurt, bij het instellen van de (voorlopige) schuldeiserscommissie meteen een reglement vaststellen over de werkwijze ervan, bijvoorbeeld met betrekking tot kosten, vertrouwelijkheid en tegengestelde belangen. Van belang is tenslotte dat in de schuldeiserscommissie niet louter schuldeisers kunnen worden benoemd, maar ook deskundigen of adviseurs.

Verdere digitalisering van faillissementen

Een belangrijke laatste verandering is dat de faillissementsafwikkeling verder zal kunnen worden gedigitaliseerd. De informatie aan schuldeisers wordt daarmee beter en eenvoudiger toegankelijk. Zo wordt het mogelijk om belangrijke beslissingen van de rechter-commissaris en de rechtbank – die nu nog niet inzichtelijk zijn voor schuldeisers – standaard (digitaal) te publiceren. Hierdoor raken schuldeisers in staat sneller te reageren op relevante ontwikkelingen in de afwikkeling van het faillissement. Ook vergaderingen van schuldeisers, zoals die ter zake van de verificatie van vorderingen, kunnen voortaan niet uitsluitend fysiek, maar ook schriftelijk of met gebruikmaking van een elektronisch communicatiemiddel plaatsvinden. Bovendien kan de rechter bepalen dat er meerdere verificatievergaderingen zullen zijn. Deze aanpassingen van de huidige praktijk zullen ervoor zorgen dat het voor schuldeisers gemakkelijker wordt om invloed uit te oefenen en voor hen relevante vergaderingen ook op afstand bij te wonen (bijvoorbeeld vanuit het buitenland). Dit kan voor crediteuren tot een aanzienlijke besparing in kosten en tijdsbesteding leiden. De mogelijkheid om meerdere verificatievergaderingen te bepalen, maakt het bovendien mogelijk dat vergaderingen voor verschillende ‘klassen’ van schuldeisers worden bepaald.

Over dit bericht

Plaatsingsdatum: 21 december 2018

Ook interessant