Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Herverpakking en heretikettering van een parallel te distribueren geneesmiddel is in beginsel gelijkwaardig

Op 17 november 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof van Justitie) maar liefst drie arresten[1] gewezen over de paralleldistributie van geneesmiddelen in de Europese Unie. In deze arresten staat de uitlegging centraal van Richtlijn 2011/62/EU inzake vervalste geneesmiddelen (hierna: Richtlijn 2011/62/EU)[2] en Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/161,[3] waarin gedetailleerde regels over de veiligheidskenmerken van verpakkingen zijn opgenomen. Er zijn twee soorten veiligheidskenmerken die vanaf 9 februari 2019 door de fabrikant van een (recept)geneesmiddel op de verpakking moeten worden aangebracht, te weten het uniek identificatiemerk (unique identifier) en het middel tegen knoeien (anti-tampering devic).[4]

Lees het volledige artikel hier (alleen toegankelijk met een abbonement) 

  1. HvJ EU 17 november 2022, C-204/20,ECLI:EU:C:2022:892 (Bayer Intellectual Property/kohlpharma); HvJ EU 17 november 2022, C-147/20, ECLI:EU:C:2022:891 (Novartis Pharma/Abacus Medicine); HvJ EU 17 november 2022, C-224/20, ECLI:EU:C:2022:893 (Merck Sharp & Dohme/Abacus Medicines en Novarits/Abacus en Novartis/Paranova Danmark en H. Lundbeck/Parananova Danmark en Merck Sharp & Dohme/2CARE4 en Ferring Lægemidler/Paranova Danmark (hierna verkort: Merck Sharp & Dohme e.a.)).
  2. Richtlijn 2011/62/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, om te verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen belanden (PbEU 2011, L 174/74-87).
  3. Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/161 van de Commissie van 2 oktober 2015, tot aanvulling van Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad door de vaststelling van gedetailleerde regels voor de veiligheidskenmerken op de verpakking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik (PbEU 2016, L 32/1-27).
  4. Art. 3 Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/161 definieert in lid 2 onder a) en b) de twee veiligheidskenmerken die verplicht worden: ‘a) ,,uniek identificatiemerk”: het veiligheidskenmerk waarmee de authenticiteit van een geneesmiddel kan worden gecontroleerd en de identiteit van een afzonderlijke verpakking van een geneesmiddel kan worden vastgesteld; b) ,,middel tegen knoeien”: het veiligheidskenmerk aan de hand waarvan kan worden gecontroleerd of met de verpakking van een geneesmiddel is geknoeid.’
     

Over dit bericht

Plaatsingsdatum: 22 maart 2023
Gepubliceerd in: JGR, afl. 1, maart 2023

Ook interessant